โครงการทั้งหมด

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 กศน.อำเภอเมืองพิจิตร 153 1513 รายละเอียด
2 กศน.อำเภอวังทรายพูน 35 398 รายละเอียด
3 กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 57 591 รายละเอียด
4 กศน.อำเภอตะพานหิน 181 2009 รายละเอียด
5 กศน.อำเภอบางมูลนาก 73 822 รายละเอียด
6 กศน.อำเภอโพทะเล 89 999 รายละเอียด
7 กศน.อำเภอสามง่าม 49 333 รายละเอียด
8 กศน.อำเภอทับคล้อ 55 759 รายละเอียด
9 กศน.อำเภอสากเหล็ก 48 506 รายละเอียด
10 กศน.อำเภอบึงนาราง 39 410 รายละเอียด
11 กศน.อำเภอดงเจริญ 47 516 รายละเอียด
12 กศน.อำเภอวชิรบารมี 43 379 รายละเอียด
รวม 869 9235