หลักสูตรกลุ่มอาชีพ

71

เกษตรกรรม

More info

261

พาณิชยกรรมและการบริการ

More info

75

เฉพาะทาง

More info

30

อุตสาหกรรม

More info

102

ความคิดสร้างสรรค์

More info

12

ภาษาต่างประเทศเพื่ออาชีพ

More info

39

พัฒนาสังคมและชุมชน

More info

39

เศรษฐกิจพอเพียง

More info

39

พัฒนาทักษะชีวิต

More info