14 มิ.ย. 2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
14 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Live Your Idea Natter ของสำนักงาน ก.พ.ร. / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
14 มิ.ย. 2566 ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
14 มิ.ย. 2566 ซักซ้อมความเข้าใจการเกี่ยวกับการกำหนดชื่อ กศน.ตำบล / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
14 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
14 มิ.ย. 2566 รายงานประจำปี พ.ศ.2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / ผอ.สกร.อำเภอทุกแ กลุ่มอำนวยการ รับ
14 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้โครงการความร่วมมือ ทางวิชาการระหว กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2566 ขอเชิญชวนส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวร์ด ปี 2565 (Moral Awards 2022) / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกเยาวชนคนดี ศรีสังคม / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2566 ขอความอนุเคราะจัดส่งผลิตภัณฑ์/สินค้า ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2566 ประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม / ผอ.สกร.อำเภอบางมูลนาก กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2566 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2566 การประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบป กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2566 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2566 รายงานข้อมูลผู้ขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 / ผอ กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2566 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2566 สรุปข้อตรวจพบเอกสารการเบิกจ่าย / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2566 ขอเชิญประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2566 ขอเชิญประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2566 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2566 แนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันออนไลน์สำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิกา กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2566 รายงานข้อมูลผู้ขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 / ผอ กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2566 กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ผอ.ส กลุ่มอำนวยการ รับ
12 มิ.ย. 2566 ขอเชิญร่วมงาน Open House "กรมส่งเสริมการเรียนรู้" / ผอ.สกร.อำเภอวชิรบารมี กลุ่มอำนวยการ รับ
12 มิ.ย. 2566 ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
12 มิ.ย. 2566 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
09 มิ.ย. 2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
09 มิ.ย. 2566 เสนอรายชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มอำนวยการ รับ
09 มิ.ย. 2566 ขอเชิญร่วทำบุญในการทอดผ้าป่าสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
09 มิ.ย. 2566 หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับสูง / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
09 มิ.ย. 2566 แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 / ผอ.สกร.อำเภอท กลุ่มอำนวยการ รับ
09 มิ.ย. 2566 มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาในสังกัด / ผอ.สกร. กลุ่มอำนวยการ รับ
08 มิ.ย. 2566 ารกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห กลุ่มอำนวยการ รับ
08 มิ.ย. 2566 ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ปี 2566 (ระดับภาค) / กลุ่มอำนวยการ รับ
08 มิ.ย. 2566 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 / ผอ. กลุ่มอำนวยการ รับ
08 มิ.ย. 2566 ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกต้นแบบด้านผ้าไทย / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
08 มิ.ย. 2566 หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับสูง / ผอ.สกร.อำเภอทุกแ่ห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
08 มิ.ย. 2566 ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกต้นแบบด้านผ้าไทย / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
08 มิ.ย. 2566 การจัดเก็บแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) และการนำเข้าข้อมูลผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง กลุ่มอำนวยการ รับ
08 มิ.ย. 2566 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน กศน. รุ่น 2 Module 3 / ผอ.สกร.อ กลุ่มอำนวยการ รับ
08 มิ.ย. 2566 การอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด และหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด / ผอ.สกร.อำเภอบึงนาราง กลุ่มอำนวยการ รับ
08 มิ.ย. 2566 สำรวจข้อมูลสภาพและความต้องการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา / ผอ.สกร.อ กลุ่มอำนวยการ รับ
08 มิ.ย. 2566 รายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดประชาชน / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
07 มิ.ย. 2566 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 / ผอ.สกร กลุ่มอำนวยการ รับ
06 มิ.ย. 2566 ข้อมูลสนามสอบ Digital Testing การทดสอบ N-net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
06 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
06 มิ.ย. 2566 ข้อมูลสนามสอบ Digital Testing การทดสอบ N-net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
06 มิ.ย. 2566 กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ กลุ่มอำนวยการ รับ
06 มิ.ย. 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือ happy model / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
06 มิ.ย. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงาน “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best S กลุ่มอำนวยการ รับ
06 มิ.ย. 2566 ขอส่งประกาศผล Best Practice ที่ผ่านการคัดเลือกเพือเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ / ผอ.สกร.อ กลุ่มอำนวยการ รับ
06 มิ.ย. 2566 มอบหมายบุคลากรให้เป็นผู้ประสานงาน อำนวยความสะดวก และขับเคลื่อนสนับสนุนการจัดการศึกษา / ผอ.สกร.อำเภอท กลุ่มอำนวยการ รับ
02 มิ.ย. 2566 โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / ผอ.สกร.อำเภอโพทะเล กลุ่มอำนวยการ รับ
02 มิ.ย. 2566 โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / ผอ.สกร.อำเภอบางมูล กลุ่มอำนวยการ รับ
01 มิ.ย. 2566 การใช้เครืองหมาย (เดิม) ประทับตราเฉพาะในการออกเอกสารและหนังสือราชการเกี่ยวกับหลักฐานทางการศึกษา /ผอ. กลุ่มอำนวยการ รับ
01 มิ.ย. 2566 กำหนดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
31 พ.ค. 2566 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
31 พ.ค. 2566 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
31 พ.ค. 2566 แบบสอบถามเรื่อง สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
30 พ.ค. 2566 การอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤษศาตร์โรงเรียน / ผอ.สกร.อำเภอทับคล้อ,โพธิ์ประทับช้าง กลุ่มอำนวยการ รับ
30 พ.ค. 2566 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
30 พ.ค. 2566 ประกาศกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการ / ผอ.สกร.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
30 พ.ค. 2566 การนำเข้าข้อมูผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 / ผอ.กศน.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
29 พ.ค. 2566 ผลการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 / ผอ.กศน.อำเภอทุกหแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
26 พ.ค. 2566 การฉีดวัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) / ผอ.กศน.อำเภอทุุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
24 พ.ค. 2566 ตอบรับให้ความอนุเคราะห์รถตู้ห้องสมุดเคลื่อนที่ / ผอ.กศน.อำเภอตะพานหิน กลุ่มอำนวยการ รับ
24 พ.ค. 2566 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / ผอ.กศน.อำเภอท กลุ่มอำนวยการ รับ
24 พ.ค. 2566 การดำเนินโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสน าฯ / ผอ.กศน.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ
19 พ.ค. 2566 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูฯ กิจกรรมคัดเลือกต้นแบบด้านผ้าไทยเพื่อส่งเสริม Soft Power / กลุ่มอำนวยการ รับ
19 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในวาระครบรอบ 45 ปีซีไรต์มาไกลมาก / ผอ.กศน.อำเภอทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ รับ