12 มิ.ย. 2566 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ อำเภอวชิรบามี รับ
06 มิ.ย. 2566 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อำเภอสากเหล็ก รับ
06 มิ.ย. 2566 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3 ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง อำเภอสากเหล็ก รับ
06 มิ.ย. 2566 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน อำเภอสากเหล็ก รับ
01 มิ.ย. 2566 การฉีดวัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ อำเภอทับคล้อ รับ
31 พ.ค. 2566 การฉีดวัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รับ
31 พ.ค. 2566 ขอส่งรายชื่อผู้มีไม่มีความประสงค์การฉีดวัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธู์ (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) อำเภอโพทะเล รับ
31 พ.ค. 2566 ขอส่งรายชื่อผู้มีความประสงค์การฉีดวัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธู์ (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) อำเภอโพทะเล รับ
26 พ.ค. 2566 ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว อำเภอโพทะเล รับ
23 พ.ค. 2566 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ อำเภอดงเจริญ รับ
23 พ.ค. 2566 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน อำเภอบึงนาราง รับ
19 พ.ค. 2566 ขอส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินแบบเขียน อำเภอโพทะเล รับ
19 พ.ค. 2566 ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ อำเภอตะพานหิน รับ
18 พ.ค. 2566 รายงานผลการออกตรวจโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยสู่วิถีเด็กไทย ในศตวรรษที่ 21 อำเภอดงเจริญ รับ
18 พ.ค. 2566 รายงานการใช้ใบเสร็จแบบเขียน อำเภอบางมูลนาก รับ
18 พ.ค. 2566 ขอเบิกใบเสร็จแบบเขียน อำเภอบางมูลนาก รับ
18 พ.ค. 2566 ขอส่งแบบการจัดส่งหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3 อำเภอสากเหล็ก รับ
16 พ.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ใช้รถโมบายเคลื่อนที่ อำเภอสากเหล็ก รับ
16 พ.ค. 2566 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” อำเภอสากเหล็ก รับ
16 พ.ค. 2566 ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2566 อำเภอสากเหล็ก รับ
15 พ.ค. 2566 รายงานเงินนนอกงบประมาณ อำเภอดงเจริญ รับ
15 พ.ค. 2566 ส่งแบบจัดตั้งกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรส่งเสริมการรู้หนังสือไทย ไตรมาสที่ ๓ - ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อำเภอดงเจริญ รับ
10 พ.ค. 2566 ขออนุมัติไปราชการโดยรถยนตร์ส่วนตัว อำเภอโพทะเล รับ
09 พ.ค. 2566 ขออนุมัติไปราชการโดยรถยนต์ส่วนบุคคล อำเภอสากเหล็ก รับ
09 พ.ค. 2566 ส่งรายงานการดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาฯ อำเภอทับคล้อ รับ
08 พ.ค. 2566 รายงานการตอบแบบสอบถามของโครงการให้ความช่วยเหลือฯ อำเภอทับคล้อ รับ
08 พ.ค. 2566 ตอบรับการรายงานตัวพนักงานราชการ เพื่อเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ อำเภอสากเหล็ก รับ
08 พ.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย อำเภอดงเจริญ รับ
08 พ.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ อำเภอดงเจริญ รับ
08 พ.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ อำเภอดงเจริญ รับ
03 พ.ค. 2566 รายงานการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ อำเภอบึงนาราง รับ
03 พ.ค. 2566 ขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานที่สอดคล้องฯ อำเภอทับคล้อ รับ
02 พ.ค. 2566 ส่งรายงานประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำฯ อำเภอทับคล้อ รับ
01 พ.ค. 2566 รายงานการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ อำเภอบึงนาราง รับ
27 เม.ย. 2566 ขอส่งแบบตอบรับการอบรม อำเภอบึงนาราง รับ
24 เม.ย. 2566 การดำเนินการตรวจเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายไตรมาส รับ
24 เม.ย. 2566 ขอส่งแบบรายงานข้อมู กศน.ตำบล เพื่อรองรับการเข้าสู่โครงสร้างใหม่ตามพระราชบัญญติส่งเสริมการเรียนรู้ พ. อำเภอสากเหล็ก รับ
24 เม.ย. 2566 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักง อำเภอสากเหล็ก รับ
21 เม.ย. 2566 ส่งแบบรายงานตามนโยบายฯ อำเภอวชิรบามี รับ
21 เม.ย. 2566 ส่งรายงานจัดทำข้อมูล กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนรู้ฯ อำเภอทับคล้อ รับ
21 เม.ย. 2566 ส่งแบบรายงานประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญฯ อำเภอทับคล้อ รับ
19 เม.ย. 2566 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ อำเภอดงเจริญ รับ
19 เม.ย. 2566 รายงานแบบแผนจัดกิจกรรมการเลือกตั้ง สส อำเภอโพทะเล รับ
19 เม.ย. 2566 ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy อำเภอดงเจริญ รับ
18 เม.ย. 2566 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินการฯ อำเภอทับคล้อ รับ
12 เม.ย. 2566 ขอส่งแบบรายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานแอฟพลิเคชั่น “TnaiD” หรือ “ไทยดี” อำเภอสากเหล็ก รับ
12 เม.ย. 2566 ขอส่งแบบรายงานข้อมูลบุคลากรในสังกัด อำเภอบึงนาราง รับ
12 เม.ย. 2566 ขอความอนุเคราะห์ใช้รถโมบาย อำเภอทับคล้อ รับ
11 เม.ย. 2566 รายงานจำนวนผู้เรียนและจำนวนแบบพิมพ์หลักฐานทางการศึกษา อำเภอดงเจริญ รับ
11 เม.ย. 2566 รายงานข้อมูลบุคลากรในสังกัด อำเภอดงเจริญ รับ
11 เม.ย. 2566 ขอส่งรายงานข้อมูลการลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน "ThaiD" อำเภอบึงนาราง รับ
10 เม.ย. 2566 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ อำเภอดงเจริญ รับ
07 เม.ย. 2566 ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ อำเภอตะพานหิน รับ
07 เม.ย. 2566 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ไตรมาสที่ 1- 2 ปีงบประมาณ 2566 อำเภอดงเจริญ รับ
05 เม.ย. 2566 ส่งใบลาพัก่อน อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รับ
03 เม.ย. 2566 ขออนุญาตลาป่วย อำเภอดงเจริญ รับ
30 มี.ค. 2566 ขอส่งแบบรายงานการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน อำเภอสากเหล็ก รับ
29 มี.ค. 2566 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ อำเภอวชิรบารมี อำเภอวชิรบามี รับ
29 มี.ค. 2566 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ อ.วชิรบารมี อำเภอวชิรบามี รับ
29 มี.ค. 2566 ขออนุมัติไปราชการโดยรถยนต์ส่วนบุคคล อำเภอสากเหล็ก รับ
23 มี.ค. 2566 ส่งรายงานจัดกิจกรรมจิตอาสา สำนักงาน กศน.อำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ รับ
23 มี.ค. 2566 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมครู กศน. เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำฯ กศน.ทับคล้อ อำเภอทับคล้อ รับ
23 มี.ค. 2566 ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ครู กศน.เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ “นักจัดการเรียนรู้” อำเภอบึงนาราง รับ
22 มี.ค. 2566 การอบรมครูกศน.เพื่อเป็นวิทยยากรแกนนำ "นักจัดการเรียนรู้" อำเภอตะพานหิน รับ
21 มี.ค. 2566 ส่งแบบแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ อำเภอทับคล้อ รับ
20 มี.ค. 2566 ข้อมูลประกอบการพิจารณาการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู อำเภอดงเจริญ รับ
15 มี.ค. 2566 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ อำเภอดงเจริญ รับ
15 มี.ค. 2566 ขออนุมัติไปราชการโดยรถยนตร์ส่วนตัว อำเภอโพทะเล รับ
14 มี.ค. 2566 ส่งแบบตอบรับเข&# รับ
14 มี.ค. 2566 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ อำเภอดงเจริญ รับ
14 มี.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ กศน. อำเภอดงเจริญ รับ
02 มี.ค. 2566 ขอเปลี่ยนสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 อำเภอบางมูลนาก รับ
01 มี.ค. 2566 ส่งแบบรายงานแพลตฟอร์มไทยมีงานทำฯ อำเภอดงเจริญ รับ
27 ก.พ. 2566 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ อำเภอบึงนาราง รับ
27 ก.พ. 2566 รายงานการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ อำเภอบึงนาราง รับ
27 ก.พ. 2566 รายงานการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ อำเภอบึงนาราง รับ
27 ก.พ. 2566 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ อำเภอตะพานหิน รับ
21 ก.พ. 2566 สำรวจข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร อำเภอดงเจริญ รับ
16 ก.พ. 2566 การปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. อำเภอดงเจริญ รับ
16 ก.พ. 2566 การปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. อำเภอบึงนาราง รับ
15 ก.พ. 2566 การกำหนดกรอบอัตรากำลังลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล อำเภอตะพานหิน รับ
09 ก.พ. 2566 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ อำเภอตะพานหิน รับ
08 ก.พ. 2566 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตร กศน.2551 ภาคเรียนที่ 2/2565 อำเภอตะพานหิน รับ
06 ก.พ. 2566 ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว อำเภอบางมูลนาก รับ
06 ก.พ. 2566 ส่งแบบตอบรับการเข้าประชุมชี้แจงศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Exam) อำเภอบางมูลนาก รับ
03 ก.พ. 2566 ส่งแบบตอบรับการประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 อำเภอบางมูลนาก รับ
01 ก.พ. 2566 รายงานการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 อำเภอดงเจริญ รับ
01 ก.พ. 2566 ส่งแบบแจ้งรายชื่อผู้รับการตรวจสุขภาพประจำปี อำเภอดงเจริญ รับ
31 ม.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 1 อำเภอดงเจริญ รับ
31 ม.ค. 2566 รายงานผล e-budget ไตรมาส 1 อำเภอดงเจริญ รับ
30 ม.ค. 2566 ขอแจ้งบัญชี E-Mail เพื่อรับไฟล์ต้นฉบับและไฟล์เฉลยคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ อำเภอตะพานหิน รับ
30 ม.ค. 2566 การรับต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2565 อำเภอดงเจริญ รับ
27 ม.ค. 2566 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ อำเภอดงเจริญ รับ
27 ม.ค. 2566 รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา สำนักงาน กศน. อำเภอโพทะเล รับ
26 ม.ค. 2566 การรับต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรการศึกษ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รับ
24 ม.ค. 2566 คำสั่งแต่งตั้งกำลังพลปฏิบัติงานด้านยาเสพติด อำเภอบึงนาราง รับ
24 ม.ค. 2566 ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ อำเภอตะพานหิน รับ
23 ม.ค. 2566 ส่งแบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอสากเหล็ก รับ
23 ม.ค. 2566 การสอบถามสาเหตุนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เรียนต่อและไม่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงกา อำเภอตะพานหิน รับ
23 ม.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2566 อำเภอโพทะเล รับ
22 ม.ค. 2566 คำสั่งแต่งตั้งกำลังผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อำเภอบึงนาราง รับ
19 ม.ค. 2566 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ อำเภอดงเจริญ รับ
18 ม.ค. 2566 ส่งแบบตอบรับเข&# อำเภอบึงนาราง รับ
18 ม.ค. 2566 ส่งรายงานการขั&# อำเภอบึงนาราง รับ
17 ม.ค. 2566 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษ อำเภอดงเจริญ รับ
17 ม.ค. 2566 ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว อำเภอบางมูลนาก รับ
17 ม.ค. 2566 ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงานฯ อำเภอทับคล้อ รับ
17 ม.ค. 2566 ขอส่งแบบตอบรับเข้าโครงการ อำเภอวชิรบามี รับ
17 ม.ค. 2566 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ อำเภอวชิรบามี รับ
17 ม.ค. 2566 สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รับ
17 ม.ค. 2566 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ อำเภอวชิรบามี รับ
16 ม.ค. 2566 คำสั่งแต่งตั้งกำลังพลผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 อำเภอทับคล้อ รับ
13 ม.ค. 2566 ส่งแบบรายงานการสำรวจข้อมูล อำเภอตะพานหิน รับ
13 ม.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ใช้รถโมบายเคลื่อนที่ อำเภอบางมูลนาก รับ
12 ม.ค. 2566 สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษา ปวช. อำเภอดงเจริญ รับ
12 ม.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ใช้รถโมบายเคลื่อนที่ อำเภอโพทะเล รับ
10 ม.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม อำเภอตะพานหิน รับ
09 ม.ค. 2566 ส่งรายงานความก&# อำเภอบึงนาราง รับ
06 ม.ค. 2566 การตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ อำเภอสากเหล็ก รับ
06 ม.ค. 2566 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ อำเภอตะพานหิน รับ
06 ม.ค. 2566 รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาตกหล่นส่งเสริมโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องก อำเภอตะพานหิน รับ
06 ม.ค. 2566 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ อำเภอตะพานหิน รับ
06 ม.ค. 2566 ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว อำเภอโพทะเล รับ
05 ม.ค. 2566 รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพเพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นถิ่น อำเภอดงเจริญ รับ
27 ธ.ค. 2565 ขออนุมัติเดินท&# อำเภอบึงนาราง รับ
16 ธ.ค. 2565 การส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 อำเภอสากเหล็ก รับ
15 ธ.ค. 2565 ส่งแบบรายงานแจ้งหลักสูตรฯ อำเภอดงเจริญ รับ
14 ธ.ค. 2565 ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว อำเภอโพทะเล รับ
13 ธ.ค. 2565 ขออนุมัติไปราชการ อำเภอโพทะเล รับ
02 ธ.ค. 2565 ขอส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ การแข่งขัน “กศน.พิจิตร” เกมส์ อำเภอบึงนาราง รับ
02 ธ.ค. 2565 ขอส่งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ การแข่งขันกีฬา “กศน.พิจิตร” เกมส์ อำเภอตะพานหิน รับ
02 ธ.ค. 2565 รายงานการกรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าฯ อำเภอดงเจริญ รับ
01 ธ.ค. 2565 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ อำเภอดงเจริญ รับ
29 พ.ย. 2565 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ อำเภอโพทะเล รับ
25 พ.ย. 2565 ขอส่งแบบประเมินคัดเลือกการปฎิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 อำเภอสากเหล็ก รับ
24 พ.ย. 2565 ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว อำเภอโพทะเล รับ
24 พ.ย. 2565 ขออนุมัติใช้รถ&# อำเภอดงเจริญ รับ
24 พ.ย. 2565 แบบตอบรับการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอดงเจริญ รับ
23 พ.ย. 2565 ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว อำเภอโพทะเล รับ
23 พ.ย. 2565 ขออนุมัติไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว อำเภอโพทะเล รับ
22 พ.ย. 2565 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ อำเภอดงเจริญ รับ
22 พ.ย. 2565 ขอรายงานผลการสั่งข้อสอบ กศน.อำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก รับ
22 พ.ย. 2565 ขอส่งข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร อำเภอบึงนาราง รับ
21 พ.ย. 2565 ขอส่งแบบตอบรับการร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอสากเหล็ก รับ
21 พ.ย. 2565 ข้อมูลรายชื่อหน่วยทหาร และครูประจำกลุ่มที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร อำเภอดงเจริญ รับ
21 พ.ย. 2565 การจัดทำสมุดบันทึกและทำเนียบผู้บริหาร กสน.ประจำปี พ.ศ.2566 อำเภอดงเจริญ รับ
18 พ.ย. 2565 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 อำเภอตะพานหิน รับ
18 พ.ย. 2565 ขออนุมัติไปราชการ อำเภอโพทะเล รับ
18 พ.ย. 2565 ขอส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ อำเภอวังทรายพูน รับ
16 พ.ย. 2565 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ อำเภอดงเจริญ รับ
16 พ.ย. 2565 การสำรวจข้อมูลคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) อำเภอสากเหล็ก รับ
15 พ.ย. 2565 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทบทวนการดำเนินงานตามมาตรฐาน กศน.ตำบล และพัฒนาสื่อการจัดการเร อำเภอทับคล้อ รับ
14 พ.ย. 2565 ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแ อำเภอบางมูลนาก รับ
14 พ.ย. 2565 ขอส่งแบบตอบรับโครงการพัฒนาบุคลากรทบทวนการดำเนินงานตามมาตรฐาน กศน.ตำบล และพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้โ อำเภอบึงนาราง รับ
11 พ.ย. 2565 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รับ
11 พ.ย. 2565 ขออนุญาตเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญก อำเภอดงเจริญ รับ
10 พ.ย. 2565 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรทบทวนการดำเนินงานตามมาตรฐาน กศน.ตำบล และพัฒนาสื่อการจัดการเรี อำเภอบางมูลนาก รับ
09 พ.ย. 2565 ส่งแบบจัดตั้งกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรส่งเสริมการรู้หนังสือไทย ไตรมาสที่ 1-2 ปีการศึกษา 2566 อำเภอดงเจริญ รับ
09 พ.ย. 2565 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร Prezi อำเภอดงเจริญ รับ
09 พ.ย. 2565 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ โครงการพัฒนาบุคลากร Prezi อำเภอดงเจริญ รับ
09 พ.ย. 2565 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ ประชุมซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อำเภอดงเจริญ รับ
09 พ.ย. 2565 สำรวจการใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม อำเภอดงเจริญ รับ
09 พ.ย. 2565 สำรวจการเช่าใช้อินเทอร์เน็ต กศน.ตำบล อำเภอดงเจริญ รับ
07 พ.ย. 2565 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ อำเภอดงเจริญ รับ
03 พ.ย. 2565 รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพเพาะพันธุ์กล้าไม้พื้นถิ่น อำเภอดงเจริญ รับ
03 พ.ย. 2565 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1/2565 อำเภอดงเจริญ รับ
03 พ.ย. 2565 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฏครงการสรุปผลฯ อำเภอดงเจริญ รับ
03 พ.ย. 2565 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ อำเภอดงเจริญ รับ
02 พ.ย. 2565 รายงานผลกิจกรรม White Zone อำเภอบึงนาราง รับ
31 ต.ค. 2565 ขอส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม "white Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด อำเภอสากเหล็ก รับ
27 ต.ค. 2565 ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการติดตามการดำเนินงาน งานการเงิน บัญชี พัสดุ อำเภอบึงนาราง รับ
27 ต.ค. 2565 ขอส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการติดตามการดำเนินงาน งานการเงิน บัญชี พัสดุ อำเภอบึงนาราง รับ
27 ต.ค. 2565 ไม่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒ อำเภอบึงนาราง รับ
27 ต.ค. 2565 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการติดตามผลการดำเนินงาน การเงิน บัญชี พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร อำเภอทับคล้อ รับ
27 ต.ค. 2565 ส่งแบบตอบรับโครงการติดตามผลการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี พัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร อำเภอบางมูลนาก รับ
26 ต.ค. 2565 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ อำเภอดงเจริญ รับ
25 ต.ค. 2565 ตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียน 2/65 อำเภอตะพานหิน รับ
21 ต.ค. 2565 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ อำเภอดงเจริญ รับ
21 ต.ค. 2565 แจ้งยืนยันข้อมูลนักศึกษาหมดสภาพ ภาคเรียนที่ 1/2565 อำเภอดงเจริญ รับ
21 ต.ค. 2565 แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา 2/2565 อำเภอดงเจริญ รับ
21 ต.ค. 2565 ส่งข้อมูลผลการเรียน (GPAX) 1/2565 อำเภอดงเจริญ รับ
20 ต.ค. 2565 รายงานผลการติดตามนักศึกษา กศน. โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” อำเภอตะพานหิน รับ
12 ต.ค. 2565 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ อำเภอดงเจริญ รับ
10 ต.ค. 2565 ขอส่งแบบรายงานสถานการณ์ ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย อำเภอโพทะเล รับ
05 ต.ค. 2565 ขอส่งรายงานสถานการณ์ผลกระทบ และความเสียหายของหน่วยงานของสถานศึกษาจากสถานการณ์ภัยพิบัติ อำเภอสากเหล็ก รับ
05 ต.ค. 2565 สำรวจความต้องการการจัดหาครุภัณฑ์และระบบคอมพิวเเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อำเภอดงเจริญ รับ
04 ต.ค. 2565 ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักศึกษาครอบครัวยากจน อำเภอบึงนาราง รับ
04 ต.ค. 2565 ขอส่งการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน อำเภอสากเหล็ก รับ
03 ต.ค. 2565 ขอส่งรายงานผลตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานและแผน อำเภอสากเหล็ก รับ
03 ต.ค. 2565 รายงานผลการสนับสนุนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษาครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ อำเภอสากเหล็ก รับ
03 ต.ค. 2565 ส่งการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน อำเภอบึงนาราง รับ
03 ต.ค. 2565 ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานแลtแผนปฏิบัติราชการ ปร อำเภอดงเจริญ รับ
30 ก.ย. 2565 รายงานผลการสนับสนุนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ อำเภอดงเจริญ รับ
30 ก.ย. 2565 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 2565 อำเภอดงเจริญ รับ
26 ก.ย. 2565 การขอรับงบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับค อำเภอตะพานหิน รับ
26 ก.ย. 2565 รายงานผลการจัดลำดับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ อำเภอบึงนาราง รับ
26 ก.ย. 2565 ขอส่งใบลา อำเภอโพทะเล รับ
20 ก.ย. 2565 ขอส่งไปลา อำเภอโพทะเล รับ
16 ก.ย. 2565 ขอส่งแบบการกำกับ ติดตามประเมินผลการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด(เดือน ก.ค. - ส.ค.65) อำเภอสากเหล็ก รับ
15 ก.ย. 2565 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ อำเภอดงเจริญ รับ